Privatlivspolitik

Læs vores privatlivspolitik her.

Generelt om databeskyttelse ved Bevidste valg

Som led i aktiviteter vedrørende websitet www.bevidste-valg.dk behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine data.

Gennemsigtighed i databehandlingen

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig, og til hvilke formål de bliver behandlet. Du har modtaget eller vil modtage en del af de samme oplysninger, såfremt at du indgår i et forløb hos Bevidste valg.

Vedrørende oplysninger, der er givet på baggrund af samtykke:
Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger sker ikke uden samtykke.
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke
Det er til enhver tid muligt for dig som registreret at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du gøre ved at sende en mail til info@bevidste-valg.dk hvor du beskriver hvilket samtykke du trækker tilbage, hvorefter Dataansvarlige giver oplysning om, at samtykke er trukket tilbage.

Registreredes rettigheder

Som registreret hos Bevidste valg har du følgende rettigheder som du også har fået oplyst, da du registrerede dig:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til indsigelse
 • Ret til begrænsning
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at tilbagetrække samtykke
 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Når du har afgivet samtykke i forbindelse med et forløb, modtager du en mail med dine rettigheder.

Vil du gøre brug af dine rettigheder vil den dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse dig om, hvordan virksomheden håndterer din udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt:
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk , som efterfølgende behandles. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger, der er registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt oplysninger om de formål, hvortil de er indsamlet.

Ret til berigtigelse
Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk , som efterfølgende behandles. I mailen beskrives hvilke informationer som skal ændres.

Ret til sletning
Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.

Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk , som efterfølgende behandles. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse
Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker, at udøve din ret til indsigelse mod behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk , som efterfølgende behandles. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling
Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at udøve sin ret til begrænsning mod behandling. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører.

Ret til dataportabilitet
Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet for de personoplysninger, der er givet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at udøve sin ret til dataportabilitet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:

Send en mail til info@bevidste-valg.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at trække sit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed
Såfremt den registrerede ønsker at udøve sin ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Datatilsynet har følgende vejledning: Tryk her

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt
Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, Underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)

Vi opbevarer og behandler disse oplysninger om dig. Dvs. vi behandler personoplysninger i forbindelse med det kostvejledningsforløb som du indgår i.

Vi skriver ind i mellem blog-indlæg til Facebook for at promovere virksomheden. Her beder vi udvalgte personer om at beskrive deres oplevelse. Til dette benytter vi navn på disse personer. Dette gøres dog aldrig uden samtykke fra personen.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser og formål.

Det sker, når vi har brug for at udføre:

 • Behandling af dit forløb og levering af vores ydelse hertil
 • Opfyldelse af din anmodning om et forløb
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante. Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

Vi bruger kun dine data til dit forløb hos Bevidste valg. Dine data bliver ikke brugt til andet end dit forløb.

Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed i modtagersystemer:

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi benytter flere systemer, som stiller følgende tekniske garantier for den tekniske sikkerhed

Alle følsomme oplysninger er krypteret:

 • Alle data ligger sikret hos Mango (Terapeutbooking)
 • Antropometriske (vægt højde væskestatus samt data omkring kropssammensætning) ligger gemt i krypteret Excel ark.

Organisatoriske foranstaltninger:
For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger.

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.